Szkoła Podstawowa

Profile klas

ZASADY REKRUTACJI

SPOSÓB PUNKTOWANIA

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 • 100 punktów za wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie po 35 punktów za egzamin z języka polskiego i matematyki oraz 30 punktów za egzamin z języka obcego)

Przeliczenie punktów za każdą z części egzaminu:

 1. język polski – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
 2. matematyka – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
 3. język obcy nowożytny – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3
 • maksymalnie 72 punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danego profilu

Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu:

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

W przypadku kandydatów na profil artystyczny brane będą pod uwagę oceny  z historii, wiedzy o społeczeństwie lub języka angielskiego.

W przypadku kandydatów na profil psychologiczno- pedagogiczny brane będą pod uwagę oceny z historii i języka angielskiego.

W przypadku kandydatów na profil biologiczno-chemiczny brane będą pod uwagę oceny z  biologii i chemii.

W przypadku kandydatów na profil matematyczno- informatyczny brane będą pod uwagę oceny z informatyki i języka angielskiego.

 • maksymalnie 28 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
 • 7 punktów za ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 • maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

O zakwalifikowaniu się na dany profil decydować będzie liczba punktów, które uzyskali kandydaci. Przyjmuje się minimalną liczbę punktów określoną w ofercie edukacyjnej szkoły – 110.  Kandydaci będą przyjmowani do szkoły do wyczerpania miejsc.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie imiennego zaświadczenia.

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 roku  (logowanie do systemu),
 • uzupełnienie wniosku (należy wprowadzić oceny ze świadectwa oraz punkty za inne osiągnięcia) w dniach od 26 czerwca do 10 lipca 2020 roku (w tym samym terminie należy złożyć w pierwszej wybranej szkole kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej),
 • uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2020 roku
 • 12 sierpnia 2020 roku ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły,
 • w dniach od 13 lipca do 18 sierpnia 2020 roku należy potwierdzić przez rodzica  wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 • 19 sierpnia 2020 roku ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej szkoły.